• STATUT STOWARZYSZENIA
   • STATUT STOWARZYSZENIA

   • 05.04.2021 15:46
   • STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

    przy parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu

   • Rozdział I

    POSTANOWIENIA OGÓLNE

    § 1

    Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii pw. Św. Mikołaja w Wałczu”, zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

     

    § 2

    Stowarzyszenie jest społeczną organizacją zrzeszającą katolików, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach i skupiającą osoby akceptujące naukę Kościoła, w szczególności o małżeństwie i rodzinie.

     

    § 3

    Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem. Dla zabezpieczenia tej łączności Stowarzyszenie dobiera sobie asystenta i duchowych doradców spośród kapłanów.

     

    § 4

    Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wałcz.

     

    § 5

    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem: „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu”.

     

    ROZDZIAŁ II

    CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

     

    § 6

                Celem Stowarzyszenia jest wpływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

    § 7

                Do zadań Stowarzyszenia należy:

    1. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.
    2. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju.
    3. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
    4. Podejmowanie wszelkich inicjatyw – w tym politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

     

    § 8

                Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

    1. Reprezentowanie interesów katolickich wobec władz publicznych.
    2. Organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym rodzicom i sierotom.
    3. Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia małżeństwa i rodziny.
    4. Pomoc w organizowaniu kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę.
    5. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.
    6. Prowadzenie szkół i przedszkoli.
    7. Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
    8. Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin.
    9. Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych.
    10. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny.
    11. Prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizację zadań podstawowych.

     

    ROZDZIAŁ III

    CZŁONKOWSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

     

    § 9

                Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

     

    § 10

                Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną, zmierzającą do uczestniczenia w realizacji założeń statutowo – programowych Stowarzyszenia.

     

     

    § 11

                Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

     

    § 12

                Członków Stowarzyszenia przyjmuje zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia. Wskazana jest opinia wystawiona przez asystenta duchowego kandydata na członka Stowarzyszenia.

     

    § 13

                Walne Zgromadzenie może nadać członkostwo honorowe osobom nie należącym do Stowarzyszenia lecz szczególnie zasłużonym dla niego.

     

    § 14

                Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

    1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
    2. Udziału w pracach Stowarzyszenia.
    3. Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia.
    4. Korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
    5. Udzielanie rekomendacji dla kandydatów.

     

    § 15

    Postanowienia § 14 p. 2, 3, 4, 5 mają odpowiednio zastosowanie do członków honorowych, którzy są ponadto zwolnieni od płacenia składek członkowskich.

     

    § 16

    Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

    1.      Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.

    2.      Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

    3.      Dbanie o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa.

    4.      Regularnego opłacania składek członkowskich i wykonywania świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

    5.      Uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach formacyjnych.

     

    § 17

    1.      Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd ma prawo do:

    a)     udzielenia upomnienia,

    b)     zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 1 rok,

    c)      wystąpienia z wnioskiem o wykluczenie członka przez Walne Zgromadzenie.

    2.      Od decyzji Zarządu wymienionej w ustępie 1. w punktach a i b członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

     

    § 18

                Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

    1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego przez członka Zarządowi na piśmie.
    2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku.
    3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.

     

     

    ROZDZIAŁ IV

    STRUKTURA, WŁADZE STOWARZYSZENIA I ICH KOMPETENCJE

     

    § 19

    Władzami Stowarzyszenia są:

    1.      Walne Zgromadzenie.

    2.      Zarząd.

    3.      Rada Nadzorcza.

     

    § 20

                Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. W razie ustąpienia osób z organów władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu z wyboru.

     

    § 21

                Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku.

     

    § 22

                Nadzwyczajne zgromadzenie jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu, na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie 1/3 liczby osób stowarzyszonych.

     

    § 23

                O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia osoby stowarzyszone są zawiadamiane co najmniej na tydzień przed terminem zebrania.

     

    § 24

    W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia.

     

    § 25

                Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

    1. Uchwalenie zmian statutowych.
    2. Wybór Prezesa Stowarzyszenia, ustalenie liczby członków zarządu w granicach określonych § 29 oraz wybór członków Zarządu i ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej § 34.
    3. Uchwalenie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
    4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
    5. Rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organ władzy oraz członków Stowarzyszenia.
    6. Uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych ze Statutem na wniosek Rady Nadzorczej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
    7. Ustalenie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich oraz uprawnienie Zarządu do ich zmiany w czasie kadencji władz.
    8. Nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
    9. Podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacyjnymi majątku.
    10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.

     

    § 26

    1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/3 członków.
    2. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie w osobnym głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów.
    3. Wyboru pozostałych władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w oparciu o następujące zasady:

    a)     nie ogranicza się liczby kandydatów,

    b)     głosowanie jest tajne,

    c)      głosuje się na poszczególnych kandydatów,

    d)     członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej wg ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego ilości miejsc mandatowych,

    e)     niedopuszczalne jest łączenie członkowstwa w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej.

     

    § 27

                W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie, po upływie 30 minut Walne Zgromadzenie obraduje w drugim terminie. W drugim terminie warunek obecności co najmniej 1/3 osób stowarzyszonych nie jest obowiązujący.

    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów członków obecnych.

     

    § 28

                Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia.

    § 29

                Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – 8 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd może zmienić podział funkcji oprócz Prezesa.

     

    § 30

                W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i członkowie. Podział funkcji, poza funkcją Prezesa, członkowie wybrani do Zarządu dokonują na jego pierwszym posiedzeniu.

     

    § 31

                Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

     

    § 32

                Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

    1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
    2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
    3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
    4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
    5. Uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
    6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn oraz w przedmiocie kupna, sprzedaży, zmiany i obciążenia nieruchomości.
    7. Powoływanie kół zainteresowań i sekcji, sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
    8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zatrudnienia pracowników Stowarzyszenia, zawierania umów zlecenia i innych.
    9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia, do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
    10. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
    11. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań.

     

    § 33

                Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej polowy ich członków.

     

    § 34

                Rada Nadzorcza w składzie 3 – 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

    Do zakresu jej działania należy:

    1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia i przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych.
    2. Składanie Sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

     

    ROZDZIAŁ V

    MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

     

    § 35

    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

     

    § 36

                Do realizacji zadań statutowo – programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:

    1. Wpisu i składek członkowskich.
    2. Wpływów z działalności statutowej i gospodarczej.
    3. Akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających.
    4. Dotacji i subwencji.
    5. Darowizn, zapisów i poleceń.

     

    § 37

                Wszelkie oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia, w tym zobowiązujące i rozporządzające pod względem finansowym i majątkowym podpisują łącznie dwie osoby z Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

     

    ROZDZIAŁ VI

    ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

     

    § 38

                Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim bez względu na ilość obecnych 2/3 większością głosów.

     

    § 39

                Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 liczby osób stowarzyszonych pierwszym terminie, w drugim bez względu na ilość obecnych. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie i powołuje Komisję Likwidacyjną.

    W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu.

     

    Na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu
    Dnia 26.11.96 r. Nr NS Rej. ST 546/96
    Opartego na podstawie art. 16 Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. (Dz.U. 20 poz. 104)
    Stowarzyszenie wpisano do rejestru stowarzyszeń pod nr 2228

    Poznań, dnia 20 stycznia 1997 r.

   • Wróć do listy artykułów